บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิซั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ผลงานต่างๆของบริษัท

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิซั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เครื่อง GUI  ตรวจสอบบอร์ดส่วนต่างๆภายในเครื่องจักร

เช็ค Error นำมาซ่อมหรือปรับปรุงแก้ไข บอร์ดส่วนต่างๆที่มีการ Error

  

  

 

alarm box