SENSOR ตรวจจับ
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เซ็นเซอร์ตรวจจับ

วัตถุประสงค์และการนำมาใช้

- ตรวจจับวัตถุที่ผ่าน

- เป็นตัวป้องกันภัยต่างๆ

- ขึ้นอยู่กับผู้เลือกใช้ประโยชน์

- ระยะทำงาน 10CM - 30CM ปรับได้