บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิซั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ผลงานต่างๆของบริษัท

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิซั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เครื่อง GUI  ตรวจสอบบอร์ดส่วนต่างๆภายในเครื่องจักร

เช็ค Error นำมาซ่อมหรือปรับปรุงแก้ไข บอร์ดส่วนต่างๆที่มีการ Error

  

  

Graphic User Inter face board

GUI develop English

 

 

alarm box